Có 2 kết quả:

讀音錯誤 dú yīn cuò wù读音错误 dú yīn cuò wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

mistake of pronunciation

Từ điển Trung-Anh

mistake of pronunciation