Có 1 kết quả:

毒莠定 dú yǒu dìng ㄉㄨˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

picloram