Có 1 kết quả:

毒莠定 dú yǒu dìng

1/1

dú yǒu dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

picloram