Có 1 kết quả:

端方 duān fāng

1/1

duān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) upright
(2) honest
(3) proper
(4) correct