Có 2 kết quả:

端賴 duān lài ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ端赖 duān lài ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to depend ultimately on (Tw)
(2) absolutely reliant on

Từ điển Trung-Anh

(1) to depend ultimately on (Tw)
(2) absolutely reliant on