Có 1 kết quả:

短程 duǎn chéng

1/1

duǎn chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

short range

Một số bài thơ có sử dụng