Có 2 kết quả:

短时语音记忆 duǎn shí yǔ yīn jì yì短時語音記憶 duǎn shí yǔ yīn jì yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

short-term phonological memory

Từ điển Trung-Anh

short-term phonological memory