Có 2 kết quả:

断层线 duàn céng xiàn斷層線 duàn céng xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

geological fault line

Từ điển Trung-Anh

geological fault line