Có 2 kết quả:

断定 duàn dìng ㄉㄨㄢˋ ㄉㄧㄥˋ斷定 duàn dìng ㄉㄨㄢˋ ㄉㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to conclude
(2) to determine
(3) to come to a judgment

Từ điển Trung-Anh

(1) to conclude
(2) to determine
(3) to come to a judgment