Có 2 kết quả:

断货 duàn huò斷貨 duàn huò

1/2

duàn huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run out of (stock)

duàn huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to run out of (stock)