Có 2 kết quả:

断灭 duàn miè斷滅 duàn miè

1/2

duàn miè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)

duàn miè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)

Một số bài thơ có sử dụng