Có 2 kết quả:

緞紋織 duàn wén zhī ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ缎纹织 duàn wén zhī ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ

1/2

Từ điển Trung-Anh

satin weave

Từ điển Trung-Anh

satin weave