Có 2 kết quả:

堆高机 duī gāo jī堆高機 duī gāo jī

1/2

duī gāo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forklift

duī gāo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

forklift