Có 2 kết quả:

对本 duì běn ㄉㄨㄟˋ ㄅㄣˇ對本 duì běn ㄉㄨㄟˋ ㄅㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (a return) equal to the capital
(2) 100 percent profit

Từ điển Trung-Anh

(1) (a return) equal to the capital
(2) 100 percent profit