Có 2 kết quả:

对不对 duì bù duì ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ對不對 duì bù duì ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) right or wrong?
(2) Is it right?
(3) OK, yes? (colloquial)

Từ điển Trung-Anh

(1) right or wrong?
(2) Is it right?
(3) OK, yes? (colloquial)