Có 2 kết quả:

对答 duì dá對答 duì dá

1/2

duì dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reply
(2) to answer
(3) response
(4) reply

duì dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reply
(2) to answer
(3) response
(4) reply