Có 2 kết quả:

对方付款电话 duì fāng fù kuǎn diàn huà對方付款電話 duì fāng fù kuǎn diàn huà

1/2

Từ điển Trung-Anh

collect call

Từ điển Trung-Anh

collect call