Có 2 kết quả:

对工儿 duì gōngr對工兒 duì gōngr

1/2

duì gōngr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

proper

duì gōngr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

proper