Có 2 kết quả:

对火 duì huǒ對火 duì huǒ

1/2

duì huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to use the tip of another person’s lit cigarette to light one's own

duì huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to use the tip of another person’s lit cigarette to light one's own