Có 2 kết quả:

对流 duì liú對流 duì liú

1/2

duì liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

convection

duì liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

convection

Một số bài thơ có sử dụng