Có 2 kết quả:

对偶多面体 duì ǒu duō miàn tǐ對偶多面體 duì ǒu duō miàn tǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dual polyhedron

Từ điển Trung-Anh

dual polyhedron