Có 2 kết quả:

对弈 duì yì ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ對弈 duì yì ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to play go, chess etc

Từ điển Trung-Anh

to play go, chess etc