Có 2 kết quả:

对照 duì zhào ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ對照 duì zhào ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ

1/2

Từ điển phổ thông

đối chiếu, tương phản

Từ điển Trung-Anh

(1) to contrast
(2) to compare
(3) to place side by side for comparison (as parallel texts)
(4) to check

Từ điển phổ thông

đối chiếu, tương phản

Từ điển Trung-Anh

(1) to contrast
(2) to compare
(3) to place side by side for comparison (as parallel texts)
(4) to check