Có 2 kết quả:

对酌 duì zhuó ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄛˊ對酌 duì zhuó ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄛˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to sit face-to-face and drink