Có 2 kết quả:

多层材 duō céng cái多層材 duō céng cái

1/2

duō céng cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plywood

duō céng cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plywood