Có 2 kết quả:

多党选举 duō dǎng xuǎn jǔ多黨選舉 duō dǎng xuǎn jǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

multiparty election

Từ điển Trung-Anh

multiparty election