Có 1 kết quả:

多多益善 duō duō yì shàn

1/1

duō duō yì shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the more the better