Có 2 kết quả:

多孔动物门 duō kǒng dòng wù mén ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ多孔動物門 duō kǒng dòng wù mén ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(zoology) phylum Porifera (sponges)

Từ điển Trung-Anh

(zoology) phylum Porifera (sponges)