Có 2 kết quả:

多模光纖 duō mó guāng xiān多模光纤 duō mó guāng xiān

1/2

Từ điển Trung-Anh

multimode fiber

Từ điển Trung-Anh

multimode fiber