Có 2 kết quả:

多謀善斷 duō móu shàn duàn多谋善断 duō móu shàn duàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) resourceful and decisive
(2) resolute and sagacious

Từ điển Trung-Anh

(1) resourceful and decisive
(2) resolute and sagacious