Có 2 kết quả:

多难兴邦 duō nàn xīng bāng ㄉㄨㄛ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄤ多難興邦 duō nàn xīng bāng ㄉㄨㄛ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

much hardships may awaken a nation (idiom); calamity that prompts renewal

Từ điển Trung-Anh

much hardships may awaken a nation (idiom); calamity that prompts renewal