Có 2 kết quả:

多山地区 duō shān dì qū多山地區 duō shān dì qū

1/2

Từ điển Trung-Anh

mountainous district

Từ điển Trung-Anh

mountainous district