Có 2 kết quả:

多树木 duō shù mù多樹木 duō shù mù

1/2

duō shù mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wooded

duō shù mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wooded