Có 2 kết quả:

多細胞 duō xì bāo多细胞 duō xì bāo

1/2

duō xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

multicellular

duō xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multicellular