Có 2 kết quả:

多細胞生物 duō xì bāo shēng wù多细胞生物 duō xì bāo shēng wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

multicellular life form

Từ điển Trung-Anh

multicellular life form