Có 2 kết quả:

多腺染色体 duō xiàn rǎn sè tǐ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ多腺染色體 duō xiàn rǎn sè tǐ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

polytene chromosome

Từ điển Trung-Anh

polytene chromosome