Có 1 kết quả:

多香果 duō xiāng guǒ

1/1

duō xiāng guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all-spice (Pimenta dioica)
(2) Jamaican pepper