Có 2 kết quả:

多足动物 duō zú dòng wù ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ多足動物 duō zú dòng wù ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) myriapod
(2) centipedes and millipedes

Từ điển Trung-Anh

(1) myriapod
(2) centipedes and millipedes