Có 2 kết quả:

夺标 duó biāo奪標 duó biāo

1/2

duó biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to compete for first prize

duó biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compete for first prize