Có 4 kết quả:

恶鬼 è guǐ ㄍㄨㄟˇ惡鬼 è guǐ ㄍㄨㄟˇ餓鬼 è guǐ ㄍㄨㄟˇ饿鬼 è guǐ ㄍㄨㄟˇ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) evil spirit
(2) devil

Từ điển Trung-Anh

(1) evil spirit
(2) devil

Từ điển Trung-Anh

(1) sb who is always hungry
(2) glutton
(3) (Buddhism) hungry ghost

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) sb who is always hungry
(2) glutton
(3) (Buddhism) hungry ghost