Có 2 kết quả:

恶劣影响 è liè yǐng xiǎng ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ惡劣影響 è liè yǐng xiǎng ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

evil influence

Từ điển Trung-Anh

evil influence