Có 2 kết quả:

而后 ér hòu而後 ér hòu

1/2

ér hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) after that
(2) then

Một số bài thơ có sử dụng