Có 2 kết quả:

儿马 ér mǎ兒馬 ér mǎ

1/2

ér mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stallion

ér mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stallion