Có 2 kết quả:

儿时 ér shí兒時 ér shí

1/2

ér shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

childhood