Có 2 kết quả:

儿戏 ér xì兒戲 ér xì

1/2

ér xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child's play
(2) trifling matter