Có 2 kết quả:

耳門 ěr mén耳门 ěr mén

1/2

ěr mén

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách

ěr mén

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách