Có 2 kết quả:

耳源性眩晕 ěr yuán xìng xuàn yùn耳源性眩暈 ěr yuán xìng xuàn yùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

aural vertigo

Từ điển Trung-Anh

aural vertigo