Có 2 kết quả:

耳坠子 ěr zhuì zi ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ 耳墜子 ěr zhuì zi ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) eardrops (pendant jewelry)
(2) earrings
(3) CL:對|对[dui4],隻|只[zhi1]

Từ điển Trung-Anh

(1) eardrops (pendant jewelry)
(2) earrings
(3) CL:對|对[dui4],隻|只[zhi1]