Có 1 kết quả:

二茬罪 èr chá zuì

1/1

èr chá zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer second persecution