Có 1 kết quả:

二重根 èr chóng gēn ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄍㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a double root of an equation