Có 2 kết quả:

二号人物 èr hào rén wù ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ二號人物 èr hào rén wù ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) second best person
(2) second-rate person

Từ điển Trung-Anh

(1) second best person
(2) second-rate person